Belgie
Slovensko Change country/region

Zásady ochrany osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA V SÚVISLOSTI S ONLINE OBSAHOM PRE ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI HONDA

Spoločnosť Honda robí všetko pre to, aby chránila a rešpektovala vaše súkromie. Toto oznámenie o ochrane súkromia vysvetľuje, ako Honda Motor Europe Logistics (ďalej ako „Honda“, „my“ alebo „nás“) spracúva vaše osobné údaje, keď navštevujete webové lokality a aplikácie spoločnosti Honda, ktorých sa toto oznámenie týka (spolu ako „online obsah spoločnosti Honda“), alebo z nich sťahujete obsah, prípadne keď v tejto záležitosti kontaktujete spoločnosť Honda. Sú tu popísané aj vaše práva na ochranu údajov vrátane práva na vznesenie námietky na časť spracovania údajov spoločnosťou Honda. Ďalšie informácie o vašich právach a o tom, ako ich môžete uplatniť, nájdete v kapitole s názvom „Vaše možnosti a práva“.

Pri zhromažďovaní osobných údajov vám môžeme poskytnúť aj dodatočné informácie. Robíme to vždy, ak si myslíme, že to pomôže pri vydávaní relevantných a aktuálnych informácií.


Aké osobné údaje zhromažďujeme

Spracúvame nasledujúce typy osobných údajov:

 • Kontaktné údaje: napríklad vaše meno, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie porovnateľné informácie.
 • Technické údaje o vašej interakcii s online obsahom spoločnosti Honda: napríklad vašu IP adresu a operačné systémy, typ prehliadača (v prípade návštev našej webovej lokality), podrobnejšie údaje o zariadení, ktoré používate (napr. sériové číslo vášho zariadenia, jedinečné identifikačné číslo, MAC adresa) a technické údaje, resp. údaje založené na udalostiach týkajúce sa vášho používania zariadenia (napr. spojenie cez internet a Bluetooth, údaje o pripojení a trvanie relácie).
 • Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete: napríklad podpisy, fotografie, názory, vaša poloha a iné informácie, o ktoré sa s nami podelíte.

Prečo tieto osobné údaje zhromažďujeme, využívame a ukladáme

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, využívame a ukladáme na nižšie uvedené účely.

 • V prípade potreby vyplývajúcej z legitímnych záujmov spoločnosti Honda, ktoré sú uvedené nižšie, za predpokladu, že vaše práva na ochranu údajov nebudú mať prioritu pred našimi záujmami.
 • aby sme vám mohli poskytovať online obsah spoločnosti Honda a s ním spojené služby;
 • aby sme mohli spravovať pomocné zdroje pre online obsah spoločnosti Honda;
 • aby sme mohli optimalizovať online obsah spoločnosti Honda a zároveň zlepšovať a optimalizovať naše produkty a služby;
 • aby sme mohli odpovedať na vaše žiadosti alebo otázky, napr. na zaslanie cenovej ponuky, lokalizáciu najbližšej predajne Honda alebo dohodnutie termínu s predajcom Honda;
 • aby sme mohli informovať predajne a pobočky Honda o nadchádzajúcich termínoch bežnej údržby, testovacích jazdách a ďalších stretnutiach týkajúcich sa vášho vozidla;
 • aby sme sa s vami mohli spojiť v súvislosti s dvomi poslednými menovanými bodmi (priamo alebo cez spoločnosť skupiny Honda, akreditovaného predajcu Honda, relevantného partnera alebo agenta), a to e-mailom, SMS správou alebo automatickou správou;
 • aby sme sa vás mohli spýtať na názor alebo aby sme vás požiadali o zapojenie sa do prieskumov o našich vozidlách, produktoch a službách;
 • aby sme pochopili, ktoré časti online obsahu spoločnosti Honda sú populárne a najčastejšie využívané, prípadne ktoré časti by si vyžadovali zmenu či vylepšenie; a
 • aby sme mohli odpovedať na otázky a sťažnosti používateľov; a
 • na účely interného nahrávania.
 • V prípade, že ste nám udelili súhlas.
 • Napríklad aby sme vám mohli poskytovať priame marketingové materiály, ako sú informácie o našich produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať, a to poštou, telefonicky, e-mailom alebo online. Vždy vám umožníme zrušiť odber priamych marketingových materiálov.
 • V prípade potreby na splnenie právneho záväzku.
 • V prípade potreby chrániť legitímne záujmy a zákonné práva spoločnosti Honda, za predpokladu, že vaše práva na ochranu údajov nebudú mať prioritu pred našimi záujmami a právami.
 • Na ochranu našich legitímnych obchodných záujmov a zákonných práv. To zahŕňa okrem iného používanie v súlade s pravidlami, cieľmi vytýčenými v nariadeniach, auditmi, právnymi nárokmi (vrátane zverejnenia takýchto informácií v kontexte právneho procesu alebo súdneho prípadu) a ďalšími požiadavkami v zmysle etického a riadneho nahlasovania.
 • Spoločnosť Honda taktiež skonvertuje osobné údaje na anonymné údaje a použije ich (väčšinou na základe agregovaných štatistických údajov) na účely výskumu a analýzy s cieľom zlepšovať online obsah spoločnosti Honda, analyzovať trendy a prispôsobovať produkty. Pomocou agregovaných osobných údajov nie je možné osobne identifikovať vás ani iných používateľov online obsahu spoločnosti Honda.

Prečo tieto osobné údaje zhromažďujeme, využívame a ukladáme

(a)   Presun údajov medzi spoločnosťami v rámci skupiny Honda
Vaše informácie zdieľame s členmi skupiny Honda (ďalšie informácie nájdete na adrese http://world.honda.com/profile/overview/).

 (b)   Presun údajov akreditovaným predajcom a opravcom spoločnosti Honda
Vaše osobné údaje zdieľame s akreditovanými predajcami a opravcami spoločnosti Honda v EHP. Úplný zoznam predajcov Honda nájdete nižšie:

Automobily: https://www.honda.sk/cars/dealer-search.html
Motocykle: https://www.honda.sk/motorcycles/dealer-search.html
Lodné diely: https://www.honda.sk/marine/dealer-list.html
Odhŕňače snehu: https://www.honda.sk/snowthrowers/dealer-list.html
Priemyselné produkty: https://www.honda.sk/industrial/dealer-list.html
Produkty pre záhradu a trávnik: https://www.honda.sk/lawn-and-garden/dealer-list.html

(c)    Presun údajov spoločnostiam poskytujúcim služby v rámci zmluvy
Vaše osobné údaje zdieľame so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby skupine spoločností Honda v rámci zmluvy; sú to napr. nižšie uvedené spoločnosti:

 • IT hosting (aktuálny poskytovateľ: IBM Belgium SPRL/BVBA);
 • IT údržba (aktuálny poskytovateľ: IOTTA);
 • udalosti a databanka pre potenciálnych zákazníkov (aktuálny poskytovateľ: IOTTA);
 • e-mailové kampane a reklamy (aktuálny poskytovateľ: IOTTA);
 • Google Analytics (aktuálny poskytovateľ: Google LLC);
 • profesionálne poradenstvo a správa sťažností (aktuálny poskytovateľ: xxx);
 • Poskytovanie CRM a prieskumov (aktuálni poskytovatelia: Eye2ID Visual Advertising, MIT);

Presun údajov mimo EHP

Na vyššie uvedené účely budeme vaše osobné údaje preposielať organizáciám mimo EHP. Pritom môžeme využiť štandardné zmluvné klauzuly o ochrane údajov schválené Európskou komisiou. Vaše údaje môžeme preposielať aj organizáciám v USA, ktoré sú zapojené do Štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA alebo ktoré majú podnikové zásady na ochranu vašich údajov, ktoré boli schválené európskymi orgánmi na ochranu údajov. Môžete sa na nás obrátiť, ak potrebujete ďalšie informácie, napr. kópiu dokumentov, ktoré využívame na ochranu vašich informácií. Naše kontaktné údaje nájdete v časti „Kontaktujte nás“.

Google Analytics

Ak udelíte súhlas na využívanie Google Analytics na optimalizáciu výkonu vašej aplikácie Honda, Google môže ukladať vaše údaje v USA alebo v inej krajine, kde má spoločnosť Google či jej subdodávatelia pobočky. Ak k tomu dôjde, podnikneme všetky rozumné kroky na to, aby sme zaistili, že vaše údaje sú spracované bezpečne a v súlade s týmto oznámením o ochrane súkromia.


Aplikácie tretích strán

Keď si v rámci online obsahu spoločnosti Honda stiahnete aplikáciu tretej strany, vaše osobné údaje budú odovzdané priamo poskytovateľovi danej aplikácie tretej strany, ktorá je nezávislým spracovateľom osobných údajov. Spoločnosť Honda nezodpovedá za spracovanie vašich údajov poskytovateľmi týchto aplikácií. Preto vám odporúčame, aby ste si ešte pred stiahnutím aplikácií prečítali a pochopili, ako budú poskytovatelia aplikácií využívať vaše osobné údaje.

(d)   Presun údajov do iných organizácií

 • Presun údajov tretím stranám v prípade, ak musíme zverejniť vaše údaje v záujme splnenia právneho záväzku alebo ak sa domnievame, že je to potrebné na ochranu práv, majetku či bezpečnosti spoločnosti Honda, jej zákazníkov či iných subjektov.
 • Presun údajov vládnym alebo právnym orgánom v prípade, ak nás k tomu zaväzuje zákon alebo ak je to potrebné na ochranu našich legitímnych záujmov v súlade s platnou legislatívou.
 • Presun údajov potenciálnym alebo reálnym nákupcom v prípade, že spoločnosť Honda alebo iný člen skupiny Honda predáva niektoré zo svojich spoločností alebo aktív vrátane osobných údajov.

 

Vaše možnosti a práva

(a)    Vaše všeobecné možnosti a práva

 • Máte právo požiadať spoločnosť Honda o kópiu vašich osobných údajov, o ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie ich spracovania, prípadne o získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Za určitých okolností môžete namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov (najmä v prípade, ak nemusíme tieto údaje spracúvať v záujme plnenia zmluvných či iných právnych záväzkov).
 • Ak sme vás už požiadali o povolenie, môžete ho kedykoľvek zrušiť. Ak nás požiadate o zrušenie vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Honda, nebude to mať vplyv na spracovanie, ku ktorému dochádzalo do daného momentu.
 • Tieto práva možno obmedziť, napríklad ak by sme museli splnením vašej žiadosti zverejniť osobné údaje iného jedinca alebo ak by ste nás požiadali o odstránenie informácií, ktoré sme povinní uchovávať, pretože to vyžaduje zákon alebo pretože na to máme pádne, legitímne dôvody.

 

(b)   Vaše možnosti a práva v súvislosti s priamymi marketingovými materiálmi

Spoločnosť Honda vám umožní prihlásiť sa (udeliť nám súhlas) na používanie vašich kontaktných údajov na marketingové účely v čase, keď vás požiadame o zadanie týchto údajov. Ak nechcete, aby sme vám posielali priame marketingové materiály, používali vaše osobné údaje na vytváranie profilov v súvislosti s priamym marketingom alebo preposielali vaše údaje tretím stranám na marketingové účely, môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme to nerobili, a to týmito spôsobmi:

 • odpoveďou na marketingový e-mail so slovom „unsubscribe“ (zrušiť odber) v predmete;
 • zmenou nastavení súkromia v rámci aplikácie (ak to platí pre danú aplikáciu);
 • kontaktovaním nás na adrese uvedenej v časti „Kontaktujte nás“ alebo poslaním listu na adresu Honda Motor Europe Logistics, Langerbruggestraat 104, 9000 Ghent, Belgicko


(c)    Vaše právo na predloženie sťažnosti dozornému orgánu

Máte taktiež právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov. Dozorný orgán sa môže nachádzať v meste, v ktorom bývate, pracujete alebo v ktorom došlo k narušeniu záväzkov na ochranu údajov.


Uchovávanie údajov

Údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je nevyhnutné na dosiahnutie legitímnych záujmov spoločnosti Honda v súlade s platnou legislatívou, aby sme vám mohli poskytovať požadované služby alebo aby sme splnili právne požiadavky. Obdobie uchovávania údajov nebude v žiadnom prípade trvať dlhšie ako päť rokov od momentu, kedy sme údaje prvýkrát získali. Po skončení obdobia uchovávania údajov podnikneme potrebné kroky na likvidáciu vašich osobných údajov alebo na ich uchovanie v podobe, ktorá by vás už nemohla identifikovať.


Podvodné e-maily v mene spoločnosti Honda

Spoločnosť Honda si uvedomuje riziko posielania podvodných e-mailov známejších pod výrazom „phishing“. Takéto e-maily môžu obsahovať správy, ako sú personalizované reklamy, ponuky práce a vyhlásenia o odovzdávaní cien. Tieto e-maily využívajú názov spoločnosti Honda, aby pôsobili legitímne, a ich jediným cieľom je získať osobné údaje o našich zákazníkoch (napr. čísla kreditných kariet alebo heslá). Spoločnosť Honda nemá s týmito e-mailami nič spoločné, ani by nikdy nevyužívala podobné metódy na poskytovanie personalizovaných reklám či na oznamovanie výhercov súťaží.

Takéto e-maily sú však, žiaľ, čoraz častejšou formou internetovej podvodnej činnosti. Celý proces prebieha buď tak, že falšovaný e-mail sa pošle priamo obeti, alebo sa použije na to, aby obeť naviedol na webovú lokalitu, kde od nej budú vyžadovať osobné údaje.

Falošné ponuky práce sú väčšinou určené pre jedincov v zahraničí vzhľadom na to, že podvodníci od nich vyžadujú, aby im poslali peniaze na belgické víza. Spoločnosť Honda od vás nikdy nebude žiadať platobné údaje v súvislosti so žiadosťami o prácu alebo komunikáciou v tejto záležitosti. V prípade, že budete mať pochybnosti o platnosti určitej pracovnej ponuky, obráťte sa na oddelenie ľudských zdrojov na adrese Honda Motor Europe Logistics, Langerbruggestraat 104, 9000 Ghent, Belgicko.
 

Nedávne e-mailové správy, ktoré údajne poslala spoločnosť Honda. Spoločnosť Honda od vás nikdy nebude žiadať platobné údaje v súvislosti výhercami súťaží alebo komunikáciou v tejto záležitosti.
Spoločnosť Honda vám odporúča, aby ste boli mimoriadne opatrní, ak dostanete e-mail v mene spoločnosti Honda, v ktorom sa od vás vyžadujú vaše osobné alebo finančné údaje, ak budete mať akékoľvek pochybnosti o jeho autentickosti.

Odkazy na webové lokality tretích strán

Naše webové lokality môžu občas obsahovať odkazy na webové lokality patriace niektorým z našich partnerských sietí, inzerentov alebo spoločností v rámci skupiny Honda. Spoločnosť Honda nezodpovedá za obsah na webových lokalitách, na ktoré odkazuje jej webová lokalita. Je vašou povinnosťou prejsť si zásady ochrany osobných údajov a právne podmienky platné pre webovú lokalitu tretej strany, ktorú navštívite.

Aktualizácie tohto oznámenia o ochrane súkromia

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa môže pravidelne aktualizovať. V takom prípade podľa potreby upravíme dátum na začiatku tohto oznámenia o ochrane súkromia a požiadame vás, aby ste si prešli zmeny v rámci online obsahu spoločnosti Honda týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane súkromia. V niektorých prípadoch budeme zároveň aktívne upozorňovať na konkrétne činnosti týkajúce sa spracovania údajov alebo veľké zmeny v rámci tohto oznámenia o ochrane súkromia, ak to bude vyžadovať platná legislatíva.


Kontaktujte nás

Online obsah spoločnosti Honda spravuje spoločnosť Honda Motor Europe Logistics (číslo spoločnosti 0418.250.835), ktorá je spracovateľom osobných údajov zhromažďovaných v rámci online obsahu spoločnosti Honda. Registrované sídlo spoločnosti sa nachádza na adrese Langerbruggestraat 104, 9000 Ghent, Belgicko.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmto oznámením o ochrane súkromia alebo v prípade, že sa s nami budete chcieť spojiť vo veci spracúvania vašich osobných údajov, prejdite na adresu (HMEL.gdpr@honda-eu.com).

© 2023 Honda Motor Europe Logistics N.V.. Všetky práva vyhradené
Autor webovej lokality IOTTA